You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

krikstas

 

Katechumenų aliejumi krikštijamojo krūtinė patepama apeigų pradžioje. Šis aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ir Piktojo ženklas.

Krizmos aliejumi patepama ką tik pakrikštytojo kakta. Bibliniais laikais aliejumi būdavo patepami karaliai, kunigai ir pranašai. Krikštu suteikiama karališka, kunigiška ir pranašiška tarnystė. Tai Šventąja Dvasia užantspauduoto Dievo vaiko ženklas.

Baltas drabužis simbolizuoja Dievo dovaną - malonę. Tai skaistumo, šventumo ženklas. Žmogus raginamas šį šventumą saugoti visą gyvenimą.

Krikšto žvakė primena prisikėlusį Kristų - mūsų gyvenimo šviesą. Artėdamas prie Jėzaus žmogus tampa šviesos vaiku.

Kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštas:

Norėdami pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 m., prašome susitarti dėl krikšto laiko su parapijos klebonu.

Tai galima padaryti bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo laiku . Krikšto vardą vaikui siūlome rinkti iš šventųjų vardų.

7 m. amžiaus ir vyresnių vaikų bei paauglių krikštas:

Nuo 7 metų  amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai.

Krikštijami tik praėję pasiruošimo krikštui ir Pirmajai komunijai programą. Pasiruošimo pamokos vyksta parapijos namuose jūsų pasirinktu laiku. 

Registracijos laikas skelbiamas nuo rugsėjo mėnesio.
Suaugusiųjų krikštas:

Mūsų parapijoje suaugusieji krikštui  (kartu Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentui) ruošiami nuo spalio mėnesio.

Kas gali būti krikšto tėvais:

  • Tik katalikai;
  • Ne jaunesni negu 16 metų;
  • Jei yra susituokę (tarpusavyje arba iš skirtingų šeimų), jie turi būti priėmę Santuokos sakramentą;
  • Priėmę Sutvirtinimo sakramentą, praktikuojantys katalikai, gyvenantys pagal tikėjimą bei prisiimamą pareigą.

Pastaba: Krikščioniui  ne katalikui leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu (krikštamote) kataliku.

Krikšto apeigoms turėkite:

  • krikšto žvakę;
  • baltą krikšto drabužėlį (arba vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos rūbais);

Po krikšto apeigų yra galimybė pašventinti dovanėles, skirtas vaikeliui, tačiau jos turi būti krikščioniško pobūdžio: Šv. Raštas, kryželiai, medalikėliai, šventųjų paveikslai. Kitokios dovanos nešventinamos.

„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs“ (Mt 28, 19–20).

Dėl krikšto sakramento apiegų kreiptis į parapijos kleboną Vaidą Vaišvilą tel. 868258343.